ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Apr 29, 2011

BDO Ranklist published,recently promoted BDOs and JBDOs are being reverted

TVM.Block Development Officer Rank list published last week. At about 100 persons were included in the main list.now there are 25 vacancies reported to PSC and PSC starts to send advice within days. But there is no such vacancy exist in the state. All this vacancies have filled by promotion.this will make a reversion process in RD department.many recently promoted BDOs and JBDOs will be reverted . This will make dissatisfaction in the department.